مشاوره و پشتیبانی #پایگاه داده #هوش تجاری

حلقه do ... while

ساختار حلقه تکرار do ... while  

فرقش با ساختار while  اینه که: ساختار do - while حداقل ۱ بار بدنه while  اجرا میشه

public static void main (String [] arg  )

}

int num ;

num = 0 ;

do

}

System.out.print( "*" );

num ++ ;

{

while ( num < 5 );

{

۲۸ شهریور ۹۳ ، ۱۷:۳۳
مهدی غفاری

حلقه while

حلقه while

اگر شرط حلقه درست باشد وارد حلقه شده و دستور درون حلقه اجرا میشود و تا زمانی که شرط درون دستورwhile  درست باشد حلقه، تکرار میشود. اگر ما بخواهیم بیش از یک دستور را تکرار کنیم باید آن را در درون یک بلاک قرار دهیم. مثال :

public static void main (String [] arg)

{

int num ;

num = 0 ;

while ( num < 5 )

}

System.out.print( "*" );

num ++ ;

{

{

۲۸ شهریور ۹۳ ، ۱۷:۳۳
مهدی غفاری

ساختار switch

ساختار switch

int day =1;

switch ( day )

{

case 1 :

System.out.print ("شنبه");

break;

case 2 :

System.out.print ("یکشنبه");

break;

case 3 :

System.out.print ("دوشنبه");

break;

case 4 :

System.out.print ("سه شنبه");

break;

case 5 :

System.out.print ("چهار شنبه");

break;

case 6 :

System.out.print ("پنج شنبه");

break;

case 7 :

System.out.print ("جمعه");

break;

default :

System.out.print("عدد وارده برای تعیین روز اشتباه است !");

}

}

۲۸ شهریور ۹۳ ، ۱۷:۳۲
مهدی غفاری

ساختار if و else

ساختار if

 

if ( Num  == 2 )

}

System.out.print ("Number is two");

{

 

ساختار if و else

if ( Num  == 2 )

{

System.out.print ("Number is two");

}

else

{

System.out.print ("Number is not two");

}

۲۸ شهریور ۹۳ ، ۱۷:۳۲
مهدی غفاری

تقدم عملگرها

داخلی‌ترین پرانتز به همه اولویت داره

۲۸ شهریور ۹۳ ، ۱۷:۳۲
مهدی غفاری

عملگرهای انتسابی

=- : برای عمل تفریق                                                                 Num -= 2 ;  ==> Num = Num - 2 ;

=* : برای عمل ضرب                                                                Num *= 2 ;  ==> Num = Num * 2 ;

=/ :  برای عمل تقسیم                                                              Num /= 2 ;  ==> Num = Num / 2 ;

=% : برای عمل  باقیمانده                                                      Num %= 2 ;  ==> Num = Num % 2 ;

البته عملگرهای دیگری نیز برای عملیاتهای منطقی مانند =& وجود دارد که در اینجا به آنها اشاره نمیکنیم.

۲۸ شهریور ۹۳ ، ۱۷:۳۲
مهدی غفاری

عملگر های منطقی

این عملگرها در شرطها بسیار مورد استفاده قرار میگیرند. و عبارتند از:

 &&: AND

F        T        AND

F        T        T

F        F        F

همانطور که میبینید زمانی خروجی این عملگر صحیح است که حتماً دو ورودی آن صحیح باشد.

 

|| : OR

F        T        OR

T        T        T

F        T        F

همانطور که میبینید زمانی خروجی این عملگر ناصحیح است که فقط هر دو ورودی آن ناصحیح باشد.

 

! : NOT

F        T        

T        F        NOT

همانطور که میبینید این عملگر ورودی خود را از لحاظ منطقی برعکس میکند. یعنی صحیح را ناصحیح و ناصحیح را به صحیح تغییر میدهد.

۲۸ شهریور ۹۳ ، ۱۷:۳۱
مهدی غفاری

عملگر های رابطه ای

عملگر های رابطه ای

فراموش نکنید که دو عملوند این عملگرها باید از یک جنس یا یک نوع باشند.

این عملگرها عبارتند از:

== : برابری

> : کوچیکتر

< : بزرگتر

=! : مخالف

البته در جاوا عملگرهای دیگری مانند => (کوچکتر مساوی) و =< (بزرکتر مساوی) نیز وجود دارد.

 

۲۸ شهریور ۹۳ ، ۱۷:۳۱
مهدی غفاری

عملگرهای محاسباتی

:: عملگرهای محاسباتی ::

از این عملگرها برای انجام اعمال ریاضی بر روی مقادیر یا متغیرها استفاده میشود. این عملگرها عبارتند از :

  • * : برای عمل ضرب  مانند A * B
  • /  : برای عمل تقسیم  مانند A / B
  • + : برای عمل جمع  مانند A + B
  • % : برای بدست آوردن حاصل باقیمانده یک تقسیم استفاده میشود مانند 5 % 2  که حاصل آن برابر 1 میباشد.
  • - : برای عمل تفریق و یا نشان دادن منهای یکانی از این عملگر استفاده میشود مانند 2 - 3 و یا 2-
  • ++ : این عملگر یک واحد بر مقدار متغیر مورد نظر اضافه میکند مانند:
  •  A=2 ;
  • A++ ;
  • که بعد از اجرای این دستور مقدار A برابر 3 خواهد شد.
  • -- : این عملگر یک واحد از مقدار متغیر مورد نظر کم میکند مانند:

 A = 2 ;

A--;

که بعد از اجرای این دستور مقدارA  برابر 1 خواهد شد.

۲۸ شهریور ۹۳ ، ۱۷:۳۰
مهدی غفاری

متغیرها و نوعها

:: متغیرها و نوعها ::

int i = 12;

long i = 14l; // agar "L(l)" ro nazarid "int" dar naza migere

float i = 13.5f; // alamat float "f"

double d = 14.0d; // alamat double "d"

char i = ‘a’; // alamat char '…'

boolean i = true; // true,false

String i = “salam donya”; // data type nist. Alamat ham "…."

 

۲۸ شهریور ۹۳ ، ۱۷:۳۰
مهدی غفاری