شما در محیط SQL Plus می‌توانید از دستوراتی به جز دستورات SQL استفاده نمایید. این دستورات را محیط SQL Plus در اختیار شما قرار داده‌است.

دستور PROMPT برای نمایش یک متن در خروجی استفاده می‌شود.

SQL> PROMPT SALAM
SALAM

دستور SET TIME ON باعث می‌شود تا در خط فرمان شما زمان جاری سیستم اضافه گردد.

SQL> SET TIME ON;
05:45:39 SQL>
05:45:45 SQL>

دستور SET TIME OFF باعث می‌شود تا خط فرمان شما به حالت اولیه باز گردد (حالتی که زمان جاری سیستم نمایش داده نمی‌شود).

05:45:45 SQL> SET TIME OFF;
SQL>
SQL>

دستور CLEAR SCREEN محتوای SQL Plus را پاک می‌کند.

SQL> CLEAR SCREEN;

بوسیله دستور Host می‌توانید یک فرمان سیستم‌عاملی را اجرا کنید.

SQL> HOST ls -a
. Documents .ICEauthority .recently-used.xbel
.. Downloads .imsettings.log .ssh
.abrt .esd_auth .kshrc Templates
.bash_history .gconf .local .vboxclient-clipboard.pid
.bash_logout .gconfd .mozilla .vboxclient-display.pid
.bash_profile .gnome2 Music .vboxclient-draganddrop.pid
.bashrc .gnote .nautilus .vboxclient-seamless.pid
.cache .gnupg Pictures Videos
.config .gstreamer-0.10 Public .viminfo
.dbus .gtk-bookmarks .pulse .xsession-errors
Desktop .gvfs .pulse-cookie .xsession-errors.old

SQL>

دستور Exit نیز باعث خروج شما از SQL Plus می‌شود.

SQL> EXIT;
Disconnected from Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.1.0.1.0 - 64bit Production
With the Partitioning, OLAP, Advanced Analytics and Real Application Testing options
[oracle@localhost ~]$

دستور Help Topic تمامی فرامین کنسولی را برای شما نمایش می‌دهد.

SQL> HELP TOPIC;
Help is available on the following topics:

/@ @@
ACCEPT
APPEND
ARCHIVE LOG
ATTRIBUTE
BREAK
BTITLE
CHANGE
CLEAR
COLUMN
COMPUTE
CONNECT
COPY
DEFINE
DEL
DESCRIBE
DISCONNECT
EDIT
EXECUTE
EXIT
GET
HELP
HOST
INDEX
INPUT
LIST
MENU
PASSWORD
PAUSE
PRINT
PROMPT
QUIT
RECOVER
REMARK
REPFOOTER
REPHEADER
RESERVED WORDS (PL/SQL)
RESERVED WORDS (SQL)
RUN
SAVE
SET
SHOW
SHUTDOWN
SPOOL
SQLPLUS
START
STARTUP
STORE
TIMING
TOPICS
TTITLE
UNDEFINE
VARIABLE
WHENEVER OSERROR
WHENEVER SQLERROR
XQUERY

SQL>

حال برای آشنایی با هر فرمان دستور ‘نام فرمان ‘ Help را اجرا کنید.

SQL> HELP CONNECT;

CONNECT

-------

Connects a given username to the Oracle Database. When you run a

CONNECT command, the site profile, glogin.sql, and the user profile,

login.sql, are processed in that order. CONNECT does not reprompt

for username or password if the initial connection does not succeed.

CONN[ECT] [{logon|/|proxy}

[AS {SYSASM|SYSBACKUP|SYSDBA|SYSDG|SYSOPER|SYSRAC|SYSKM}]

[edition=value]]

where logon has the following syntax:

username[/password][@connect_identifier]

where proxy has the syntax:

proxyuser[username][/password][@connect_identifier]

NOTE: Brackets around username in proxy are required syntax

SQL>

برای تغییر مخزن و یا تغییر کاربر متصل به بانک اطلاعاتی می‌توانید از دستور CONNECT استفاده نمایید. در دستور زیر ما به SQL Plus اعلام می‌داریم که با کاربر SYSTEM قصد اتصال به مخزن MyRep را داریم. زمانی که دستور فوق را اجرا کنیم، اوراکل از ما کلمه رمز عبور را طلب می‌کند.

SQL> CONNECT SYSTEM@MYREPOSITORY;

برای قطع اتصال نیز می‌توان از دستور DISCONNECT استفاده‌کرد.

SQL> DISCONNECT;
Disconnected from Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.1.0.1.0 - 64bit Production
With the Partitioning, OLAP, Advanced Analytics and Real Application Testing options
SQL>