توابع  SIN , COS , TAN برای محاسبات مثلثاتی استفاده می‌شوند. این توابع اعداد را بر حسب رادیان پردازش می‌کنند. برای این توابع از جدول NUMBERS استفاده می‌کنیم:

SELECT * FROM NUMBERS;
NAME   CODE    NUM_1    NUM_2
-------- ---------- ------------ --------------
MOHAMMAD R 15 77
MAHDI F 5 79
MOHSEN G 51 78
FARZAD Q 46 66
EHSAN A 28 79
MEHRAN K 37 77

SIN

SELECT NUM_1, SIN(NUM_1) FROM NUMBERS;
NUM_1 SIN(NUM_1)
------ ---------------
15 .65028784
5 -.95892427
51 .670229176
46 .901788348
28 .270905788
37 -.64353813

خروجی دستور فوق بر حسب رادیان است. برای بدست آوردن نتایج مورد نظر، باید رادیان به درجه تبدیل گردد. برای این عمل فیلد مورد نظر را در عدد 0.01745329251994 ضرب کنید. دستور ذیل را مشاهده کنید.

SELECT NUM_1, SIN(NUM_1), SIN(NUM_1 * 0.01745329251994) FROM NUMBERS;

توجه داشته باشید، عدد 0.01745329251994 از تقسیم رادیان به درجه بدست آمده‌است. برای درک بهتر این موضوع و تبدیل رادیان به درجه و بلعکس به کتب پایه ریاضی مراجعه فرمایید.

NUM_1 SIN(NUM_1) SIN(NUM_1*0.017453)
----- --------- ---------------------
15 .65028784 .258819045
5 -.95832427 .087155743
51 .670229179 .777145961
46 .901788348 .7193398
28 .270905788 .469471563
37 -.64.353813 601815023

SINH

در دستور ذیل طریقه‌ی بدست آوردن SINH، داده‌های فیلد NUM_1 برای شما به نمایش گذاشته شده است:

SELECT NUM_1, SINH(NUM_1), SINH(NUM_1 * 0.017453) FROM NUMBERS;
NUM_1  SINH(NUM_1)  SINH(NUM_1 * 0.017453)
-------- ------------- -------------------
15 1634508.69 .264795689
5 74.2032106 .087375799
51 7.0467E+21 1.01238351
46 4.7481E+19 -891905204
28 7.2313E+11 .508368182
37 5.8596E+15 .691587306

سایر توابع مثلثاتی نیز عینا مشابه تابع قبل استفاده می‌شوند.