اگر بعد از اجرای SQL Developer هنگام اتصال به اوراکل به پیغام خطای زیر برخوردید مراحل را دنبال کنید:

An error was encountered performing the requested operation:

IO ERROR: The Network Adapter could not establish the connection.

Vendor code 17002

مرحله اول

وارد شل ادمین در سیستم‌عامل و شل خود شوید. در ویندوز 8.1 برای ورود به شل cmd با راست کلیک بر روی منوی استارت و انتخاب Command Prompt (Admin) می‌توانید وارد شل ادمین شوید.

مرحله دوم

وضعیت شنونده اوراکل خود را چک کنید:

C:\Windows\system32>lsnrctl status
LSNRCTL for 64-bit Windows: Version 12.1.0.1.0 - Production on 28-APR-2015 03:00
:01

Copyright (c) 1991, 2013, Oracle. All rights reserved.

Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=mahdi-laptop)(PORT=1521)
))
TNS-12541: TNS:no listener
TNS-12560: TNS:protocol adapter error
TNS-00511: No listener
64-bit Windows Error: 61: Unknown error
Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=EXTPROC1521)))
TNS-12541: TNS:no listener
TNS-12560: TNS:protocol adapter error
TNS-00511: No listener
64-bit Windows Error: 2: No such file or directory

همانطور که می‌بینید شنونده خوابیده برای استارت شنونده همانطور که قبلاً هم گفتم می‌تونید از دستور زیر استفاده کنید:

C:\Windows\system32>lsnrctl start
LSNRCTL for 64-bit Windows: Version 12.1.0.1.0 - Production on 28-APR-2015 03:03
:29
Copyright (c) 1991, 2013, Oracle. All rights reserved.
Starting tnslsnr: please wait...
TNSLSNR for 64-bit Windows: Version 12.1.0.1.0 - Production
System parameter file is E:\app\Oracle\product\12.1.0\dbhome_1\network\admin\lis
tener.ora
Log messages written to E:\app\Oracle\diag\tnslsnr\mahdi-laptop\listener\alert\l
og.xml
Listening on: (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=mahdi-laptop)(PORT=1521)
))
Listening on: (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(PIPENAME=\\.\pipe\EXTPROC1521
ipc)))
Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=mahdi-laptop)(PORT=1521)
))
STATUS of the LISTENER
------------------------
Alias LISTENER
Version TNSLSNR for 64-bit Windows: Version 12.1.0.1.0 - Produ
ction
Start Date 28-APR-2015 03:03:34
Uptime 0 days 0 hr. 0 min. 8 sec
Trace Level off
Security ON: Local OS Authentication
SNMP OFF
Listener Parameter File E:\app\Oracle\product\12.1.0\dbhome_1\network\admin\li
stener.ora
Listener Log File E:\app\Oracle\diag\tnslsnr\mahdi-laptop\listener\alert
\log.xml
Listening Endpoints Summary...
(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=mahdi-laptop)(PORT=1521)))
(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(PIPENAME=\\.\pipe\EXTPROC1521ipc)))
(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcps)(HOST=mahdi-laptop)(PORT=5500))(Security=
(my_wallet_directory=E:\APP\ORACLE\admin\orcl\xdb_wallet))(Presentation=HTTP)(Se
ssion=RAW))
Services Summary...
Service "CLRExtProc" has 1 instance(s).
Instance "CLRExtProc", status UNKNOWN, has 4 handler(s) for this service...
Service "orcl" has 1 instance(s).
Instance "orcl", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "orclXDB" has 1 instance(s).
Instance "orcl", status READY, has 1 handler(s) for this service...
The command completed successfully

مرحله سوم

وارد SQL Developer شوید و دوباره به اوراکل کانکت کنید:

همانطور که می‌بینید SQL Developer به درستی به اوراکل کانکت شده است.