برای نمایش لیست تمام کاربران می‌توانید از کوئری زیر استفاده کنید:

select * from all_users;

و برای لیست کردن تمام یوزرهای بانک‌اطلاعاتی از جدول dba_users کوئری بگیرید:

select * from dba_users;