برای اینکه یک TableSpace را به حالت read only ببریم از دستور زیر استفاده می‌کنیم، در این حالت از جداولی که روی TableSpace ما هستند فقط میشه select گرفت و نمیشه ورود داده کرد:

نکته: وقتی می‌خواهیم در یک بازه زمانی اصلاً ورود و یا تغییر داده روی فیلدها انجام نشود، از این حالت استفاده می‌کنیم.

alter tablespace ts read only;

برای اینکه TableSpace را به حالت اول برگردونیم از دستور زیر استفاده می‌کنیم، در این حالت هم اجازه خواندن را می‌دهیم و هم اجازه نوشتن را:

alter tablespace ts read write;