داکیومنت

ALTER USER

Administering User Privileges, Roles, and Profiles

برای برگرداندن یک کاربر به پروفایل پیش‌فرض خود می‌توانید از دستور زیر استفاده کنید:

ALTER USER username PROFILE DEFAULT;

همجنین برای پاک کردن پروفایل می‌توانید از دستور زیر استفاده کنید:

DROP PROFILE app_user CASCADE;