امروز به این موضوع خوردم

جواب خیلی راحته میشه از ستون tablespace_name از جدول dba_tablespaces یا user_tablespaces استفاده کرد.

select tablespace_name from dba_tablespaces;

منبع