:: عملگرهای محاسباتی ::

از این عملگرها برای انجام اعمال ریاضی بر روی مقادیر یا متغیرها استفاده میشود. این عملگرها عبارتند از :

  • * : برای عمل ضرب  مانند A * B
  • /  : برای عمل تقسیم  مانند A / B
  • + : برای عمل جمع  مانند A + B
  • % : برای بدست آوردن حاصل باقیمانده یک تقسیم استفاده میشود مانند 5 % 2  که حاصل آن برابر 1 میباشد.
  • - : برای عمل تفریق و یا نشان دادن منهای یکانی از این عملگر استفاده میشود مانند 2 - 3 و یا 2-
  • ++ : این عملگر یک واحد بر مقدار متغیر مورد نظر اضافه میکند مانند:
  •  A=2 ;
  • A++ ;
  • که بعد از اجرای این دستور مقدار A برابر 3 خواهد شد.
  • -- : این عملگر یک واحد از مقدار متغیر مورد نظر کم میکند مانند:

 A = 2 ;

A--;

که بعد از اجرای این دستور مقدارA  برابر 1 خواهد شد.