از بهترین کتابهای موجود برای یادگیری RMAN همراه با انجام سناریوهای مختلف کتاب RMAN Recipes for Oracle Database 11g: A Problem-Solution Approach نوشته شده توسط Arup Nanda, Darl Kuhn و Sam R. Alapati انتشار یافته توسط انشارات Apress است.

سرفصل‌ها

 • CHAPTER 1: Backup and Recovery 101
 • CHAPTER 2: Jump-Starting RMAN
 • CHAPTER 3: Using the Flash Recovery Area
 • CHAPTER 4: Using RMAN
 • CHAPTER 5: Configuring the RMAN Environment
 • CHAPTER 6: Using the Recovery Catalog
 • CHAPTER 7: Making Backups with RMAN
 • CHAPTER 8: Maintaining RMAN Backups and the Repository
 • CHAPTER 9: Scripting RMAN
 • CHAPTER 10: Restoring the Control File
 • CHAPTER 11: Performing Complete Recovery
 • CHAPTER 12: Performing Incomplete Recovery
 • CHAPTER 13: Performing Flashback Recovery
 • CHAPTER 14: Handling Online Redo Log Failures
 • CHAPTER 15: Duplicating Databases and Transporting Data
 • CHAPTER 16: Tuning RMAN
 • CHAPTER 17: Troubleshooting RMAN
 • CHAPTER 18: Using a Media Management Layer
 • CHAPTER 19: Performing Backup and Recovery with Enterprise Manager
 • CHAPTER 20: Using the Data Recovery Advisor
 • CHAPTER 21: Using RMAN on Windows

دریافت
حجم: 6.75 مگابایت