عملگر های رابطه ای

فراموش نکنید که دو عملوند این عملگرها باید از یک جنس یا یک نوع باشند.

این عملگرها عبارتند از:

== : برابری

> : کوچیکتر

< : بزرگتر

=! : مخالف

البته در جاوا عملگرهای دیگری مانند => (کوچکتر مساوی) و =< (بزرکتر مساوی) نیز وجود دارد.