یه مشکلی که امروز بهش برخورد کردم این بود که بعد از start opmn به پیغام خطای زیر میخوردم:

"failed to start a managed process after the maximum retry limit"

هر بار بعد از ریبوت سیستم‌عامل هم این مشکل وجود داشت و کلاً این مشکل ساعتها وقتم رو گرفته

[bin]# ./opmnctl startall
opmnctl startall: starting opmn and all managed processes...
================================================================================
opmn id=newart.techpaste.com:6701
Response: 0 of 1 processes started.

ias-instance id=instance1
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
--------------------------------------------------------------------------------
ias-component/process-type/process-set:
webcache1/WebCache-admin/WebCache-admin/

Error
--> Process (index=1,uid=1508762676,pid=3781)
failed to start a managed process after the maximum retry limit
Log:
/home/oracle/Middleware/Oracle_WT1/instances/instance1/diagnostics/logs/WebCache/webcache1/console~WebCache-admin~1.log

حالا اگه لاگ‌های webcache admin رو نگاه کنیم:

--------
14/10/24 02:11:49 Start process
--------
Web Cache admin server is already running as process 5.

اگه شما هم به همچین خطایی خوردید سعی کنید مثل من عمل کنید شاید مشکلتون حل شد:

cd /home/oracle/Middleware/Oracle_WT1/instances/instance1/config/WebCache/webcache1 

دنبال فایل webcacheadmin.pid بگردید و فایل رو پاک کنید یا آخرش رو با یه old تغییر نام بدید، حالا باید سرور OHS رو ریستارت کنیم و شاید حالا اگه status بگیریم درست شده باشه:

اگه دیدید جواب نداد این دستورات رو امتحان کنید:

cd /middleware/user_projects/domains/bifoundation_domain/bin/
ll
./startWebLogic.sh
cd /middleware/Oracle_BI1/opmn/bin/
./opmnctl stopall
ORACLE_INSTANCE=/middleware/instances/instance1/
export ORACLE_INSTANCE
./opmnctl stopall
./opmnctl status
./opmnctl startall
./opmnctl status
cd /middleware/wlserver_10.3/server/bin/
ll
./startNodeManager.sh
cd /middleware/
find . -name "*.lok" -exec rm -f {} \;
find . -name "*.DAT" -exec rename '.DAT''.DAT_OLD' {} \;
rm -rf /middleware/user_projects/domains/bifoundation_domain/servers/AdminServer/tmp/
rm -rf /middleware/user_projects/domains/bifoundation_domain/servers/AdminServer/cache/
rm -rf /middleware/user_projects/domains/bifoundation_domain/servers/bi_server1/tmp/
rm -rf /middleware/user_projects/domains/bifoundation_domain/servers/bi_server1/cache/
cd /middleware/wlserver_10.3/server/bin/
ll
./startNodeManager.sh
netstat -tulpn | grep 5556
kill the process using port 5556
netstat -tulpn | grep 9556
./startNodeManager.sh
cd /middleware/user_projects/domains/bifoundation_domain/bin
ll
./startManagedWebLogic.sh bi_server1