ممکنه شما هم مثل من بعد از stop کردن obi به مشکلات زیادی برای start اش بخورید

یه موضوعی که خیلی مهمه اینه که obi به فایلهاش خیلی حساسه مثلا اگه نتونه دایرکتوری زبان انگلیسی رو به هر دلیلی تو مسیر زیر ببینه OPMN استارت نمیشه:

/middleware/Oracle_BI1/bifoundation/web/msgdb

یا اگه شما سعی کنید OPMN رو با یوزر root استارت کنید نه تنها استارت نمیکنه بلکه باعث بهم خوردن سطوح دسترسی فایلها میشه و خب اینجاست که باید یه بار تمام گروه‌ها رو اصلاح کنید:

chown -R oracle:oinstall /middleware/

پس قبل اینکه شروع به بالا و پایین کردن اجزای obi کنید حتما چک کنید با کاربر oracle لاگین کرده باشید

یه موضوع حساس دیگه هم فایل host سیستم‌عامل‌ه اگه تغییر آی‌پی یا name داشتید حتما به فکر تغییرات عمده در کامپوننتهای obi و خصوصا وبلاجیکتون باشید

من به طور مرسوم از اسکریپت زیر برای استاپ و استارت کردن obi تو توزیع اوراکل لینوکس ۶ استفاده میکنم:

نکته: حتما حواستون باشه اسکریپت رو با کاربر اوراکل اجرا کنید.

#!/bin/bash
#Start and stop Oracle Business Intelligence 11g components.
#
#Paul Cannon, 3-Sixty Analytics. Feb 2014.
#

ORACLE_OWNR=oracle # Local Unix user running OBIEE
ORACLE_FMW=/middleware # Deployment Middleware directory
BIEE_DOMAIN=bifoundation_domain # Domain name
BIEE_INSTANCE=instance1 # Instance name
BIEE_SERVER=bi_server1 # Server name
BIEE_MANAGER_URL=mdc-dwh-obi:7001 # Admin server URL (hostname:port)
BIEE_USER=weblogic # Admin user
BIEE_PASSWD=****** # Admin password
LOG_PATH=/home/oracle/logs # Log directory
WL_PATH=$ORACLE_FMW/wlserver_10.3/server/bin
BIEE_PATH=$ORACLE_FMW/user_projects/domains/$BIEE_DOMAIN/bin
ORACLE_INSTANCE=$ORACLE_FMW/instances/$BIEE_INSTANCE
export ORACLE_INSTANCE
ORACLE_HOME=$ORACLE_FMW/Oracle_BI1
export ORACLE_HOME
INSTANCE_HOME=$ORACLE_FMW/instances/$BIEE_INSTANCE
export INSTANCE_HOME
WLS_HOME=$ORACLE_FMW/wlserver_10.3
export WLS_HOME
FMW_HOME=$ORACLE_FMW
export FMW_HOME

#create the security file boot.properties
rm -f $ORACLE_FMW/user_projects/domains/$BIEE_DOMAIN/servers/AdminServer/security/boot.properties
rm -f $ORACLE_FMW/user_projects/domains/$BIEE_DOMAIN/servers/$BIEE_SERVER/security/boot.properties
echo username=$BIEE_USER >$ORACLE_FMW/user_projects/domains/$BIEE_DOMAIN/servers/AdminServer/security/boot.properties
echo password=$BIEE_PASSWD >>$ORACLE_FMW/user_projects/domains/$BIEE_DOMAIN/servers/AdminServer/security/boot.properties
echo username=$BIEE_USER >$ORACLE_FMW/user_projects/domains/$BIEE_DOMAIN/servers/$BIEE_SERVER/security/boot.properties
echo password=$BIEE_PASSWD >>$ORACLE_FMW/user_projects/domains/$BIEE_DOMAIN/servers/$BIEE_SERVER/security/boot.properties

# recreate symbolic links to log files.
ln -sf $ORACLE_INSTANCE/diagnostics/logs/OracleBIServerComponent/coreapplication_obis1/nqserver.log $LOG_PATH/nqserver.log
ln -sf $ORACLE_INSTANCE/diagnostics/logs/OracleBIServerComponent/coreapplication_obis1/nqquery.log $LOG_PATH/nqquery.log
ln -sf $ORACLE_INSTANCE/diagnostics/logs/OracleBIServerComponent/coreapplication_obis1/console~coreapplication_obis1~1.log $LOG_PATH/console~coreapplication_obis1~1.log
ln -sf $ORACLE_INSTANCE/diagnostics/logs/OracleBIPresentationServicesComponent/coreapplication_obips1/console~coreapplication_obips1~1.log $LOG_PATH/console~coreapplication_obips1~1.log
ln -sf $(ls -Art $ORACLE_INSTANCE/diagnostics/logs/OracleBIPresentationServicesComponent/coreapplication_obips1/sawlog*.log | tail -n 1) $LOG_PATH/sawlog.log
ln -sf $ORACLE_FMW/user_projects/domains/$BIEE_DOMAIN/servers/AdminServer/logs/AdminServer.log $LOG_PATH/AdminServer.log
ln -sf $ORACLE_FMW/user_projects/domains/$BIEE_DOMAIN/servers/AdminServer/logs/AdminServer-diagnostic.log $LOG_PATH/AdminServer-diagnostic.log
ln -sf $ORACLE_FMW/user_projects/domains/$BIEE_DOMAIN/servers/AdminServer/logs/access.log $LOG_PATH/AdminServer-access.log
ln -sf $ORACLE_FMW/user_projects/domains/$BIEE_DOMAIN/servers/bi_server1/logs/bi_server1-diagnostic.log $LOG_PATH/bi_server1-diagnostic.log
ln -sf $ORACLE_FMW/user_projects/domains/$BIEE_DOMAIN/servers/bi_server1/logs/bi_server1.log $LOG_PATH/bi_server1.log
ln -sf $ORACLE_FMW/user_projects/domains/$BIEE_DOMAIN/servers/bi_server1/logs/access.log $LOG_PATH/bi_server-access.log
ln -sf $ORACLE_FMW/user_projects/domains/$BIEE_DOMAIN/servers/bi_server1/logs/bipublisher/bipublisher.log $LOG_PATH/bipublisher.log
ln -sf $WLS_HOME/common/nodemanager/nodemanager.log $LOG_PATH/nodemanager.log
ln -sf $ORACLE_FMW/user_projects/domains/$BIEE_DOMAIN/servers/bi_server1/data/ldap/log/EmbeddedLDAPAccess.log $LOG_PATH/EmbeddedLDAPAccess.log
ln -sf $ORACLE_FMW/user_projects/domains/$BIEE_DOMAIN/servers/bi_server1/data/ldap/log/EmbeddedLDAP.log $LOG_PATH/EmbeddedLDAP.log

NOW=$(date +"%Y%m%d-%H%M")
START_LOG=$LOG_PATH/obiee_start_$NOW.log
STOP_LOG=$LOG_PATH/obiee_stop_$NOW.log
SUBSYS=obiee

start() {
echo "********************************************************************************"
echo "Starting Admin Server on $(date)"
echo "********************************************************************************"
$BIEE_PATH/startWebLogic.sh &
wait_for "Server started in RUNNING mode"
echo "********************************************************************************"
echo "Starting Node Manager on $(date)"
echo "********************************************************************************"
$WL_PATH/startNodeManager.sh &
wait_for "socket listener started on port"
echo "********************************************************************************"
echo "Starting Managed Server $BIEE_SERVER on $(date)"
echo "********************************************************************************"
$BIEE_PATH/startManagedWebLogic.sh $BIEE_SERVER http://$BIEE_MANAGER_URL &
wait_for "Server started in RUNNING mode"
echo "********************************************************************************"
echo "Starting BI components on $(date)"
echo "********************************************************************************"
$ORACLE_HOME/opmn/bin/opmnctl startall
$ORACLE_HOME/opmn/bin/opmnctl status

echo "********************************************************************************"
echo "OBIEE start sequence completed on $(date)"
echo "********************************************************************************"
}

stop() {
echo "********************************************************************************"
echo "Stopping BI components on $(date)"
echo "********************************************************************************"
$ORACLE_HOME/opmn/bin/opmnctl stopall

echo "********************************************************************************"
echo "Stopping Managed Server $BIEE_SERVER on $(date)"
echo "********************************************************************************"
$BIEE_PATH/stopManagedWebLogic.sh $BIEE_SERVER t3://$BIEE_MANAGER_URL $BIEE_USER $BIEE_PASSWD
echo "********************************************************************************"
echo "Stopping Node Manager on $(date)"
echo "********************************************************************************"
pkill -TERM -u $ORACLE_OWNR -f "$ORACLE_FMW/wlserver_10.3/server/lib/weblogic.policy -Dweblogic.nodemanager"

echo "********************************************************************************"
echo "Stopping Admin Server on $(date)"
echo "********************************************************************************"
$BIEE_PATH/stopWebLogic.sh

echo "********************************************************************************"
echo "Cleaning up .lok files"
echo "********************************************************************************"
rm -f $ORACLE_FMW/user_projects/domains/$BIEE_DOMAIN/edit.lok
rm -f $ORACLE_FMW/user_projects/domains/$BIEE_DOMAIN/config/config.lok
rm -f $ORACLE_FMW/user_projects/domains/$BIEE_DOMAIN/servers/bi_server1/data/ldap/ldapfiles/EmbeddedLDAP.lok
rm -f $ORACLE_FMW/user_projects/domains/$BIEE_DOMAIN/servers/bi_server1/tmp/bi_server1.lok
rm -f $ORACLE_FMW/user_projects/domains/$BIEE_DOMAIN/servers/AdminServer/data/ldap/ldapfiles/EmbeddedLDAP.lok
rm -f $ORACLE_FMW/user_projects/domains/$BIEE_DOMAIN/servers/AdminServer/tmp/AdminServer.lok

echo "********************************************************************************"
echo "OBIEE stop sequence completed on $(date)"
echo "********************************************************************************"
}

wait_for() {
res=0
while [[ ! $res -gt 0 ]]
do
res=$(tail -5 "$START_LOG" | fgrep -c "$1")
sleep 5
done
}

case "$1" in
start)
echo "********************************************************************************"
echo "Starting Oracle Business Intelligence on $(date)"
echo "To view log file: tail -f $START_LOG"
echo "********************************************************************************"
start &> $START_LOG &
touch $LOG_PATH/$SUBSYS
;;

stop)
echo "********************************************************************************"
echo "Stopping Oracle Business Intelligence on $(date)"
echo "Logs are sent to $STOP_LOG"
echo "********************************************************************************"
stop &> $STOP_LOG
rm -f $LOG_PATH/$SUBSYS
;;

status)
echo "********************************************************************************"
echo "Oracle BIEE components status...."
echo "********************************************************************************"
$ORACLE_HOME/opmn/bin/opmnctl status
;;

stopopmn)
echo "********************************************************************************"
echo "Oracle BIEE components status...."
echo "********************************************************************************"
$ORACLE_HOME/opmn/bin/opmnctl stopall
;;

startopmn)
echo "********************************************************************************"
echo "Oracle BIEE components status...."
echo "********************************************************************************"
$ORACLE_HOME/opmn/bin/opmnctl startall
$ORACLE_HOME/opmn/bin/opmnctl status
;;

restartopmn)
echo "********************************************************************************"
echo "Oracle BIEE components status...."
echo "********************************************************************************"
$ORACLE_HOME/opmn/bin/opmnctl stopall
$ORACLE_HOME/opmn/bin/opmnctl startall
$ORACLE_HOME/opmn/bin/opmnctl status
;;
restart)
$0 stop
$0 start
;;
*)
echo "Usage: $(basename $0) start|stop|restart|stopopmn|startopmn|restartopmn|status"
exit 1
esac
exit 0

دریافت

این اسکریپت همه جوره عالیه کار باهاش هم خیلی راحته فقط کافیه با کاربر اوراکل از آرگومانهاش استفاده کنید:

./obiee.sh start
./obiee.sh stop

حالا ممکنه براتون پیش بیاد که موقع اجرای اسکریپت به انواع خطاها بخورید اینجور مواقع بهتره به صورت دستی جلو برید تا ناحیه خطا رو دقیقتر بتونید بررسی کنید:

Stop and Start OBIEE 11g Services in Linux
Filed under: Dashboards — Aravind Darla @ 10:56 AM

Stop Services:
==============================================================================
su oracle

1.Stop opmnctl

Navigate to /middleware/instances/instance1/bin
cd /middleware/instances/instance1/bin
./opmnctl stopall
------------------------------

2.Stop Managed Server (bi_server1)

Navigate to <MiddlewareHome>/user_projects/domains/bifoundation_domain/bin
cd /middleware/user_projects/domains/bifoundation_domain/bin
./stopManagedWebLogic.sh bi_server1
--------------------------------

3.Stop Admin Server (weblogic)

in the same above location
./stopWebLogic.sh
--------------------------------

4.Stop Node manger

Just kill the Node Manager process
ps -ef|grep node
–to find nodemanger pid
kill -9 <nodemanager_pid>
Note: If Managed and Admin server not stopped properly ,you can kill same way like above
ps -ef|grep weblogic
kill -9 <pid>

=====================================================================================
Start Services:
=====================================================================================
su oracle

1.Start Node Manager
Navigate to <MiddlewareHome>/wlserver_10.3/server/bin
cd /middleware/wlserver_10.3/server/bin
nohup sh startNodeManager.sh &
------------------------------------

2.Start Admin Server

Navigate to <MiddlewareHome>/user_projects/domains/bifoundation_domain/bin
cd /middleware/user_projects/domains/bifoundation_domain/bin
nohup sh startWebLogic.sh -Dweblogic.management.username=weblogic -Dweblogic.management.password=Ww123456 > admin_server.log &

Tip: you can check log using tail command
tail -f admin_server.log
ctrl-z or ctrl-c to exit log window
------------------------------------
3.Start Managed Server (bi_server1)

In the same above location
nohup sh startManagedWebLogic.sh bi_server1 http://mdc-dwh-obi.itc.mashhad.ir:7001 > managed_server.log &
tail -f managed_server.log
------------------------------------

4. Start opmnctl

Navigate to <MiddlewareHome>/instances/instance1/bin
cd /middleware/instances/instance1/bin
./opmnctl unregisterinstance
./opmnctl registerinstance
./opmnctl startall
==================================================================================================

دریافت اسکریپت

اگه خطایی داشتید با خونسردی کامل خط به خط خطاها رو دنبال کنید و به مسیرهای گفته شده برید و گوگل یادتون نره