این عملگرها در شرطها بسیار مورد استفاده قرار میگیرند. و عبارتند از:

 &&: AND

F        T        AND

F        T        T

F        F        F

همانطور که میبینید زمانی خروجی این عملگر صحیح است که حتماً دو ورودی آن صحیح باشد.

 

|| : OR

F        T        OR

T        T        T

F        T        F

همانطور که میبینید زمانی خروجی این عملگر ناصحیح است که فقط هر دو ورودی آن ناصحیح باشد.

 

! : NOT

F        T        

T        F        NOT

همانطور که میبینید این عملگر ورودی خود را از لحاظ منطقی برعکس میکند. یعنی صحیح را ناصحیح و ناصحیح را به صحیح تغییر میدهد.