مشاوره و پشتیبانی #پایگاه داده #هوش تجاری

۱۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «FUNCTION» ثبت شده است

توابع پردازش رشته - LENGTH

این تابع طول یک رشته را بر می‌گرداند. به مثال زیر توجه نمایید.

SELECT NAME, LENGTH(NAME) FROM PERSON;

در دستور فوق بوسیله‌ی تابع LENGTH، طول داده‌های فیلد NAME از جدول PERSON را به دست می‌آوریم. پاسخ را در زیر مشاهده می‌کنید.

NAME   LENGTH(NAME)
-------- -------------
MOHAMMAD 8
MAHDI 5
MOHSEN 6
FARZAD 6
EHSAN 5

ادامه مطلب...
۰۱ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۴:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰
مهدی غفاری

توابع ریاضی - Ceil, Floor, Round

CEIL

این تابع، یک عدد را به عدد بزرگتر بعد از آن گرد می‌کند. به مثال زیر، که به کارگیری این تابع را نشان می‌دهد، توجه کنید.

SELECT A,CEIL(A) FROM NUM_TEST;

همان‌گونه که در زیر مشاهده می‌کنید، داده‌های فیلد A، به عدد بزرگتر از خود گرد شده‌اند.

A   CEIL(A)
------ --------------
-5.65 -5
6.1 7
11 11
.33 1
-10 -10
1.598 2

ادامه مطلب...
۰۱ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۴:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰
مهدی غفاری

توابع ریاضی - EXP, Log, Ln

EXP

شما می‌توانید بوسیله‌ی این تابع از فرمول e استفاده نمایید. لازم به ذکر است که، e یک عدد ثابت ریاضی می‌باشد (e = 2.71828…). این تابع عدد e را به توان x می‌رساند. به دستور زیر توجه کنید.

SELECT NUM_1, EXP(NUM_1) FROM NUMBERS;
NUM_1 EXP(NUM_1)
----- ----------
15 3269017.37
5 148.413159
51 1.44093E+22
46 9.4961E+19
28 1.4463E+12
37 1.1719E+16

ادامه مطلب...
۳۰ فروردين ۹۴ ، ۱۹:۵۹ ۱ نظر موافقین ۰
مهدی غفاری

توابع ریاضی - Sin, Sinh, Cos, CosH, Tan, TanH

توابع  SIN , COS , TAN برای محاسبات مثلثاتی استفاده می‌شوند. این توابع اعداد را بر حسب رادیان پردازش می‌کنند. برای این توابع از جدول NUMBERS استفاده می‌کنیم:

SELECT * FROM NUMBERS;
NAME   CODE    NUM_1    NUM_2
-------- ---------- ------------ --------------
MOHAMMAD R 15 77
MAHDI F 5 79
MOHSEN G 51 78
FARZAD Q 46 66
EHSAN A 28 79
MEHRAN K 37 77

ادامه مطلب...
۳۰ فروردين ۹۴ ، ۱۹:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰
مهدی غفاری

توابع ریاضی - Power, ABS, SQRT, Sign, Mod

برخی از مواقع، بنا به موقعیت کاری، بکار‌گیری محاسبات ریاضی در پایگاه داده‌ها امری الزامی است. بنابراین برخی از این توابع را به شما معرفی می‌کنیم. در این قسمت از جدول NUM_TEST استفاده می‌نماییم.

B A
5 -5.65
5.22 6.1
66.6 11
8 .33
-3 -10
-7 1.598

نوع داده‌های این جدول شامل موارد زیر می‌باشد.

 • فیلد A از نوع FLOAT
 • فیلد B از نوع FLOAT

ادامه مطلب...
۳۰ فروردين ۹۴ ، ۱۹:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰
مهدی غفاری

توابع پردازش رشته‌ - SubSTR

این تابع، قطعه‌ای از داده‌های فیلد مورد نظر را نشان می‌دهد. SUBSTR دارای سه آرگومان می‌باشد.

 • آرگومان اول: فیلد مورد نظر را جستجو می‌کند.
 • آرگومان دوم: مکان اولین کاراکتر را مشخص می‌کند.
 • آرگومان سوم: تعداد کاراکتری است، که باید انتخاب شود.

مثال۱:

به دستور زیر دقت کنید:

SELECT FAMILY, SUBSTR(FAMILY, 2, 3) FROM PERSON;

ادامه مطلب...
۳۰ فروردين ۹۴ ، ۱۸:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰
مهدی غفاری

توابع پردازش رشته‌ - REPLACE

در تابع REPLACE می‌توان کاراکتری را به جای کاراکتری دیگر جایگزین نمود. این تابع دارای حداقل دو و حداکثر سه آرگومان می‌باشد. آرگومان اول فیلد مورد نظر را جستجو و آرگومان دوم، کلید جست‌و‌جو است. آرگومان سوم کاراکتر جایگزین می‌باشد. توجه داشته باشید که آرگومان سوم اختیاری است. به مثال زیر دقت کنید.

SQL> SELECT * FROM PERSON;
NAME   FAMILY        AGE ID-PERSON 
-------- ----------- ------------- ----------
MOHAMMAD GHAFFARI 23 1
MAHDI GHAFFARI 21 2
MOHSEN GHAFFARI 19 3
FARZAD KARKHANI 26 4
EHSAN JALALI 23 5
SELECT NAME, REPLACE(NAME, 'MO', '##') FROM PERSON;

ادامه مطلب...
۳۰ فروردين ۹۴ ، ۱۷:۵۰ ۰ نظر موافقین ۰
مهدی غفاری

توابع پردازش رشته‌ - Lower, Upper, Initcap, Trim

LOWER

این تابع رشته‌های فیلد منتخب را به حروف کوچک تبدیل می‌کند، به دستور زیر توجه کنید:

SELECT NAME, LOWER(NAME) LOW_NAME FROM T2;

نکته: منظورمون از LOW_NAME یک اسم مجازیه که برای این کوئری انتخاب کرده‌ایم تا نتایج کوئری در این فیلد نمایش داده شوند.

کوئری فوق، داده‌های فیلد NAME را تبدیل به حروف کوچک می‌کند. نتیجه‌ی کوئری بالا را در زیر ببینید:

NAME   LOW_NAME
-------- -----------
MOHAMMAD mohammad
MAHDI mahdi
MOHSEN mohsen
FARZAD farzad
EHSAN ehsan

ادامه مطلب...
۳۰ فروردين ۹۴ ، ۱۵:۵۳ ۰ نظر موافقین ۰
مهدی غفاری

توابع پردازش رشته - CONCAT

بوسیله‌ی این تابع، می‌توان دو فیلد را به یکدیگر متصل نمود. این تابع معادل عملگر اتصال ( || ) است. حال در زیر برای شما مثالی می‌زنم:

SELECT CONCAT(ID, NAME) JAM
FROM NUMBERS;

دستور بالا فیلد ID و NAME را به یکدیگر متصل کرده و نام مستعار آن را TOTAL قرار داده‌است. نتیجه‌ی پرس‌وجو را در زیر مشاهده کنید.

JAM
----------------------
1
2 MAHDI

همانظور که گفتم این تابع معادل عملگر || است:

SELECT ID || NAME FROM HOLO;

ID||NAME
-----------------------------
1
2MAHDI
SELECT ID || NAME JAM FROM HOLOL;

JAM
-----------------------------
1
2MAHDI

نکته: در SQL SERVER‌ به جای || باید AS بذاریم، در حقیقت لهجه دیتابیس‌ها در SQL باهم فرق دارد.

۳۰ فروردين ۹۴ ، ۱۵:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰
مهدی غفاری

توابع پردازش رشته - CHR

این تابع کاراکتر معادل عدد را، برمی‌گرداند. برای فهمیدن اینکه هر عدد چه کاراکتری را برمی‌گرداند به جدول کدهای ASCII مراجعه کنید(یا در یک ادیتور متن کلید ALT را نگه‌داشته و عدد مورنظر را تایپ کنید)

SELELCT * FROM HOLO;
ID NAME
------- ----------
1
2 MAHDI

در حقیقت SELECT‌ زیر به CHR میگه که ID ها کد ASCII هستند و CHR کاراکتر معادل اعداد رو برمی‌گردونه:

SELECT CHR(ID) FROM HOLO;

CHR(
----

۳۰ فروردين ۹۴ ، ۱۵:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰
مهدی غفاری