برای بک‌آپ گیری با RMAN ابتدا باید محل ذخیره‌سازی پیش‌فرض فایل‌های بک‌آپ رو مشخص کنیم.

مرحله اول

دایرکتوری مورد نظر رو ایجاد می‌کنیم:

C:\Users\Mahdi>md F:\app\Backup

C:\Users\Mahdi>dir F:\app
Volume in drive F has no label.
Volume Serial Number is 76E1-CF78

Directory of F:\app

09/18/2014 01:31 AM <DIR> .
09/18/2014 01:31 AM <DIR> ..
09/14/2014 08:19 PM <DIR> Backup
09/12/2014 06:41 AM <DIR> Mahdi
0 File(s) 0 bytes
4 Dir(s) 304,982,249,472 bytes free