سرفصلهای درسی دوره‌های اوراکل در Oracle University

عنوان دوره سرفصل دوره
SQL Fundamental دانلود
PL/SQL: Develop Program Units دانلود
Oracle DBA Workshop I دانلود
Oracle DBA Workshop II دانلود
Oracle Database 11g: Performance Tuning دانلود
Oracle SQL Tuning 11g دانلود
RAC and Grid Infrastructure Administration 11gR2 دانلود
Data Guard Administration 11gR2 دانلود
Oracle Database Security 11gR2 دانلود
OBIEE 11g: Create Analyses and Dashboards دانلود
OBIEE 11g: Build Repositories دانلود
ODI 11g: Administration and Development دانلود