دوستان برای ثبت نام می توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

https://evand.ir/events/oracle