خب اول روی سرور دیتا گارد دستور زیر را اجرا می کنیم تا آخرین SCN دیتاگارد را بدست می‌آوریم:

SQL> SELECT CURRENT_SCN FROM V$DATABASE;

CURRENT_SCN
-----------
1752252019

عملیات ریکاوری را روی دیتاگارد با دستور زیر متوقف می کنیم:

SQL> ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE CANCEL;

به دیتابیس اصلی با ابزار RMAN متصل میشویم و از SCN که از مرحله اول بدست آورده‌ایم یک بکاپ افزایشی تهیه می‌کنیم:

RMAN> BACKUP INCREMENTAL FROM SCN 986941524 DATABASE FORMAT '/home/oracle/backup/tempRMAN_%U' tag 'FOR STANDBY';

پس از اتمام بک‌آپگیری باید کنترل فایل از دیتابیس اصلی با دستور زیر ساخته شود و روی سرور دیتا گارد جایگزین گردد. همچنین دیتابیس گارد را به حالت mount می‌بریم.

SQL> Alter database create standby controlfile as '/home/oracle/backup/standby.ctl';

بکاپ‌ها را به سرور دیتا گارد منتقل می‌کنیم و کاتولوگ می‌کنیم.

RMAN> CATALOG BACKUPPIECE 'backup path in dataguard';
or
RMAN> CATALOG START WITH 'backup path';

عملیات ریکاوری را روی سرور دیتا گارد انجام میدهیم.

RMAN> RECOVER DATABASE NOREDO;

دیتاگارد را استارت کرده و به حالت mount می‌بریم و عملیات ریکاوری را مجدد راه‌اندازی میکنیم:

SQL> ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE USING CURRENT LOGFILE DISCONNECT;

پس از انجام موارد فوق دیتا گارد باید عملیات ریکاوری را انجام دهد . 

نکته: در صورتی که آرشیو ها به دیتا گارد منتقل شوند اما عملیات Apply شدن آنها انجام نشود باید آرشیوهای مربوطه با دستورات زیر در دیتابیس رجیستر شود.

SQL> alter database register logfile 'archive file path';

1.       به دیتا بیس اصلی با ابزار RMAN متصل میشویم و از SCN که  از مرحله اول بدست آورده ایم یک بکاپ افزایشی تهیه می کنیم :