برای ایجاد یک TableSpace با ۲ دیتافایل در زمان ایجاد TableSpace به صورت زیر عمل می‌کنیم:

نکته: من معمولاً‌این کار رو انجام نمیدوم و به صورت معمولی یک TableSpace‌می‌سازم و دیتافایل‌هایی را در آینده به آن وصل می‌کنم.

create tablespace homeworkts
datafile 'D:\oradata\orcl\df1.dbf' size 4m ,
    'D:\oradata\orcl\df2.dbf' size 4m;