برای این کار از دستور زیر موقع ایجاد TableSpace استفاده می‌کنیم:

create tablespace ts datafile 'd:\root\a.dbf' size 100m nologging;