برای اینکار به مثال زیر توجه کنید:

SQL> flashback table MAHDI.t9 to before drop;
Flashback complete.
SQL> describ t9;
Name Null? Type
----------------------------------------- -------- ---------------------
 ID                         NUMBER
NAME VARCHAR2(20)
FAMILY VARCHAR2(20)