=- : برای عمل تفریق                                                                 Num -= 2 ;  ==> Num = Num - 2 ;

=* : برای عمل ضرب                                                                Num *= 2 ;  ==> Num = Num * 2 ;

=/ :  برای عمل تقسیم                                                              Num /= 2 ;  ==> Num = Num / 2 ;

=% : برای عمل  باقیمانده                                                      Num %= 2 ;  ==> Num = Num % 2 ;

البته عملگرهای دیگری نیز برای عملیاتهای منطقی مانند =& وجود دارد که در اینجا به آنها اشاره نمیکنیم.