محتویات

  • تعریف هوش
  • تعریف هوش‌تجاری
  • اهداف هوش‌تجاری
  • سطوح هوش‌تجاری
  • مراحل پیاده‌سازی هوش‌تجاری
  • تعریف ETL
  • نعریف Data Warehouse
  • تعریف Data Mart
  • انواع دیتابیس
  • روش بدست‌آوردن و تبدیل داده‌ها در روش سنتی