LOWER

این تابع رشته‌های فیلد منتخب را به حروف کوچک تبدیل می‌کند، به دستور زیر توجه کنید:

SELECT NAME, LOWER(NAME) LOW_NAME FROM T2;

نکته: منظورمون از LOW_NAME یک اسم مجازیه که برای این کوئری انتخاب کرده‌ایم تا نتایج کوئری در این فیلد نمایش داده شوند.

کوئری فوق، داده‌های فیلد NAME را تبدیل به حروف کوچک می‌کند. نتیجه‌ی کوئری بالا را در زیر ببینید:

NAME     LOW_NAME
-------- -----------
MOHAMMAD mohammad
MAHDI mahdi
MOHSEN mohsen
FARZAD farzad
EHSAN ehsan

UPPER

این تابع دقیقا عکس تابع LOWER عمل می‌کند. UPPER داده‌های فیلد منتخب را، تبدیل به حروف بزرگ می‌کند.

نکته: به دلیل اینکه داده‌های فیلد NAME، از حروف بزرگ تشکیل شده‌اند، برای روشن شدن موضوع، از دستور UPDATE استفاده می‌کنیم.

UPDATE T2 SET NAME = 'mahdi' WHERE NAME = 'MAHDI';

بوسیله‌ی دستور فوق داده MAHDI از فیلد NAME، به mahdi تغییر می‌کند.
حال با استفاده از دستور SELECT، داده‌های فیلد NAME را مشاهده می‌کنیم.

SELECT NAME FROM T2;

همانگونه که در زیر می‌بینید، NIMA به nima تغییر کرده‌ است.

NAME
-------------
MOHAMAMD
mahdi
MOHSEN
FARZAD
EHSAN

حال جمله‌ی زیر را تایپ می‌کنیم. در دستور زیر به خوبی عملکرد تابع UPPER را فرا خواهید گرفت.

SELECT NAME, UPPER(NAME) FROM T2;

در کوئری فوق، داده‌های فیلد NAME تبدیل به حروف بزرگ شده‌است، نتیجه‌ی کوئری را در زیر ببینید.

NAME UPPER(NAME)
------- ---------------
MOHAMMAD MOHAMMAD
mahdi MAHDI
MOHSEN MOHSEN
FARZAD FARZAD
EHSAN EHSAN

نکته: برای فیلدهایی مثل USERNAME سیستم شما یا کلاً باید LOWER باشه یا UPPER به این علت که اگه کاربر با CAPSLOCK روشن USERNAME‌خود را وارد کرد سیستم ۲ تا یوزرنیم متفاوت نداشته باشه.

INITCAP

این تابع، رشته را با حرف بزرگ آغاز و باقی رشته را به حروف کوچک تبدیل می‌کند، به مثال زیر توجه کنید.

SELECT NAME, INITCAP(NAME) FROM T2;

همان‌طور که در زیر مشاهده می‌کنید، دستور INITCAP اول نام‌ها را، با حرف بزرگ آغاز کرده‌است.

NAME      INITCAP(NAME)
--------- --------------
MOHAMMAD Mohammad
MAHDI Mahdi
MOHSEN Mohsen
FARZAD Farzad
EHSAN Ehsan

نکته: این تابع در جاوا موجود نیست و فقط در اوراکل موجود است.

LTRIM

تابع LTRIM کاراکتر را از سمت چپ داده‌های فیلد مورد نظر حذف می‌کند. این تابع، دارای حداقل یک و حداکثر دو آرگومان می‌باشد. عملیات بر روی اولین آرگومان انجام می‌پذیرد. آرگومان دوم اختیاری است. به مثال زیر دقت کنید. در مثال زیر می‌خواهیم، حرف M را از ابتدای داده‌های فیلد NAME، حذف کنیم.

SELECT LTRIM(NAME, 'M') FROM T2;

در زیر مشاهده می‌کنید که حرف M از ابتدای داده‌های فیلد NAME حذف شده است.

LTRIM(NAME)
-----------
OHAMMAD
AHDI
OHSEN
FARZAD
EHSAN

حال مثالی دیگر را می‌بینیم. در مثال زیر می‌خواهیم، حرف MO را از ابتدای داده‌های فیلد NAME حذف کنیم.

SELECT NAME, LTRIM(NAME, 'MO')LTRIM_NAME FROM T2;

در زیر مشاهده می‌کنید که حرف MO از ابتدای داده‌های فیلد NAME حذف شده‌است.

LTRIM(NAME)
-----------
HAMMAD
AHDI
HSEN
FARZAD
EHSAN

مثال ۳:

در این مثال می‌خواهیم کاراکتر‌های خالی (SPACE) را از سمت چپ داده‌های فیلد NAME، حذف کنیم.

LTRIM(NAME)
-----------
MOHAMMAD
AHDI
MOHSEN
FARZAD
EHSAN

برای اطمینان از حذف کاراکتر‌ها از دستور LPAD استفاده می‌کنیم.

SELECT LPAD(LTRIM(NAME), 20, '*') FROM T2;

در این قسمت کاراکتر‌های خالی (SPACE) از سمت چپ داده‌های فیلد NAME حذف شده و به جای آن‌ها * قرار گرفته است.

LPAD(LTRIM(NAME),20,'*')
------------------------
**********MOHAMMAD
**********MAHDI
**********MOHSEN
**********FARZAD
**********EHSAN

RTRIM

تابع RTRIM کاراکتر را از سمت راست داده‌های فیلد مورد نظر حذف می‌کند. این تابع، دارای حداقل یک و حداکثر دو آرگومان می‌باشد. عملیات بر روی اولین آرگومان انجام می‌پذیرد، و آرگومان دوم اختیاری می‌باشد. به مثال زیر دقت کنید.

SELECT RPAD(RTRIM(NAME), 20, '*') FROM T2;

در این قسمت کاراکتر‌های خالی (SPACE) از سمت راست داده‌های فیلد NAME حذف شده و به جای آن‌ها * قرار گرفته‌ است.

RPAD(RTRIM(NAME,20,'*'))
------------------------
MOHAMMAD************
MAHDI***************
MOHSEN**************
FARZAD**************
EHSAN***************

TRIM

در این تابع کاراکتر خالی(SPACE) به طور کامل از سمت چپ و راست آرگومان اول حذف می‌شوند. به مثال زیر دقت کنید.

SELECT LPAD(TRIM(NAME), 20, '*') FROM T2;

در این قسمت کاراکتر خالی(SPACE)، داده‌های فیلد NAME به طور کامل حذف شده و به جای آن‌ها * در سمت چپ قرار گرفته است.

LPAD(TRIM(NAME),20,'*')
-----------------------
************MOHAMMAD
***************MAHDI
**************MOHSEN
**************FARZAD
***************EHSAN

به مثال زیر دقت کنید:

SELECT RPAD(TRIM(NAME),20,'*') FROM T2;

در این قسمت کاراتر خالی(SPACE)، داده‌های فیلد NAME به طور کامل حذف شده و به جای آن‌ها * در سمت راست قرار گرفته است.

RPAD(TRIM(NAME),20,'*') FROM T2
-------------------------------
MOHAMMAD************
MAHDI***************
MOHSEN**************
FARZAD**************
EHSAN***************

نکته: در حالت کلی میشه گفت که LTRIM, RTRIM, TRIM کاراکتر خالی را از اول و آخر داده حذف می‌کند.

نکته: دقت داشته باشید که SPACE درون داده را TRIMها حدف نمی‌کنند.