این فانکشن‌ها به ازای داده‌های یک فیلد، فقط یک مقدار را بر می‌گردانند. در این بخش، برخی از توابع گروهی را به شما معرفی می‌کنیم. برای این قسمت، از جدول PERSON استفاده می‌کنیم:

SQL> SELECT * FROM PERSON;

NAME FAMILY AGE ID-PERSON
-------- ----------- ------------- ----------
MOHAMMAD GHAFFARI 23 1
MAHDI GHAFFARI 21 2
MOHSEN GHAFFARI 19 3
FARZAD KARKHANI 26 4
EHSAN JALALI 23 5

SUM

این فانکشن، مجموع داده‌های یک فیلد را بر می‌گرداند. به مثال زیر توجه کنید.

SQL> SELECT SUM (AGE)
FROM PERSON;

این تابع، مقادیر فیلد AGE را، با یکدیگر جمع می‌کند. پاسخ پرس وجو را در زیر مشاهده کنید.

SUM(AGE)
--------
112

توجه داشته باشید، فانکشن SUM برای مقادیر عددی کاربرد دارد، و برای مقادیر از نوع رشته نمی‌توان از آن استفاده کرد. به مثال زیر توجه کنید.

SELECT SUM(NAME) FROM PERSON;

همان‌گونه که گفته شد، SQL Plus به شما پیغام خطا را نشان می‌دهد.

SELECT SUM(NAME)
*
ERROR at line 1:
ORA-01722: invalid number

AVG

این تابع، میانگین داده‌های یک فیلد را بر‌می‌گرداند. به مثال زیر توجه کنید.

SELECT AVG(AGE) FROM PERSON;

در دستور فوق می‌خواهیم میانگین داده‌های فیلد AGE را بدست آوریم. پاسخ دستور را، در زیر مشاهده می‌کنید.

AVG(AGE)
--------
22.4

MAX

فانکشن MAX بیشترین مقدار، داده‌های یک فیلد را برمی‌گرداند. مثال زیر چگونگی استفاده از این فانکشن را نشان می‌دهد.

SELECT MAX(AGE) FROM PERSON;
MAX(AGE)
--------
26

نکته: توجه داشته باشید، این فانکشن بزرگ‌ترین رشته را نیز، برمی‌گرداند. به مثال زیر توجه کنید.

SELECT MAX(NAME) FROM PERSON;

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، MOHSEN را به شما نشان می‌دهد. (حروف کلمه MOHSEN نزدیکترین حروف به Z هستند.)

MZX(NAME)
--------
MOHSEN

MIN

این فانکشن کوچک‌ترین مقدار، را برمی گرداند. مثال زیر چگونگی استفاده از این تابع را نشان می‌دهد.

SELECT MIN(AGE) FROM PERSON;

همان‌طور که در پاسخ پرس‌وجوی زیر می‌بینید، فانکشن MIN کوچک‌ترین عدد را بر می‌گرداند. 

MIN(AGE)
--------
19

نکته: توجه داشته باشید، تابع MIN، کوچک‌ترین رشته را نیز بر می‌گرداند. به مثال زیر توجه کنید.

SELECT MIN(NAME) FROM PERSON;

همان‌طور که مشاهده می‌کنید EHSAN را به شما نشان می‌دهد. (E نزدیکترین حرف به اولین حرف حروف انگلیسی (A) است.)

MIN(NAME)
---------
EHSAN