نکته: توی distirbuted table می‌توانیم یک sequence‌ مشترک داشته باشیم.

به مثال زیر توجه کنید:

SQL> create table t2(id number, name varchar2(30));
Table created.
SQL> insert into t2(id, name) values(s1.nextval, 'ss');
1 row created.
SQL> select * from t2;
ID         NAME
---------- ------------------------------
11 ss

در این مثال از sequence ساخته شده در مثال قبل برای یک جدول دیگر استفاده کرده‌ایم. از این خاصیت می‌توان در خیلی جاها که نیاز به ادامه دادن تراکنش‌ها از یک جدول در یک جدول دیگر داریم استفاده کنیم.