بهتر است از قاعده نامگذاری به شکل زیر برای sequence استفاده کنیم:

T1_SEQ

اسم جدول که قراره روش sequence باشه + کلمه کلیدی SEQ