شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشه که در telnet client لینوکس بعد از اتصال موفق به ftp گیر کرده باشید!

[oracle@pydev ~]$ telnet 172.30.23.26 21
Trying 172.30.23.26...
Connected to 172.30.23.26.
Escape character is '^]'.
220 Microsoft FTP Service

در این مواقع ctrl+c یا ctrl+z نیز ما رو از محیط این برنامه خارج نمیکنند!

[oracle@pydev ~]$ telnet 172.30.23.26 21
Trying 172.30.23.26...
Connected to 172.30.23.26.
Escape character is '^]'.
220 Microsoft FTP Service

^C
^C
^C
^C
^Z

در این مواقع شما یا باید منتظر شوید تا سرور ftp شما رو بیرون کند

Connection closed by foreign host.

یا با استفاده از دکمه ctrl+] (کنترل + براکت بسته) و سپس اینتر وارد خط لاین telnet شوید و با q از محیط ftp client لینوکس خارج شوید.

[oracle@pydev ~]$ telnet 172.30.23.26 21
Trying 172.30.23.26...
Connected to 172.30.23.26.
Escape character is '^]'.
220 Microsoft FTP Service

^]

telnet> q
Connection closed.
[oracle@pydev ~]$