یکی از روسه های رایج جهت انتقال اسکیما در اوراکل استفاده از ابزار Oracle Datapump هستش، به طور معمول خیلی از DBA ها از کاربر sys و یا system برای عملیات های datapump استفاده میکنند اما بهتره که کاربر این ابزار جداسازی شود. برای ساخت کاربر برای این ابزار می توانیم به شیوه زیر که یک مثال است عمل کنیم:

create users c##exportuser identified by <strong-password>;
alter user c##exportuser quota unlimited on users;
grant exp_full_database to c## c##exportuser;
grant create session to c##exportuser;
grant read, write on directory DUMP to c##exportuser;