مقدار پیش فرض پیکربندی Page Size کش در دستگاه CLARiiON CX3‐40 برابر 8K است. این پیکربندی تاثیر مستقیم بر خواندن ترتیبی بلاک های کوچکتر از مقدار بلاک های cache را دارد. توصیه EMC این است که مقدار پیکربندی اندازه کش با بلاک سایزهای نوشته شده بر روی دیسک یکسان باشد. نتایج نشان می دهد این کار 226 درصد بهبود تعداد عملیات های I/O را در هر ثانیه ایجاد می کند.

عملیات خواندن ترتیبی I/O در هر ثانیه برای مقادیر 4K در خواندن ترتیبی با کش سایز متفاوت از بلاک سایز (نمودار بالاتر عملکرد بهتر را نشان می دهد)

شکل پایین نشان دهنده هزینه CPU برای هر عملیات I/O در تکنولوژی VMFS و RDM با 4K و 8K و مقدار 8K برای سایز کش است. ما از هزینه CPU در RDM با سایز کش 4K نیز تست گرفتیم و مقایسه این تکنولوژی ها رو باهم بر روی 4K و 8K سایز کش انجام دادیم. همانطور که مشاهده می کنید وقتی سایز کش با بلاک سایز یکی است هزینه CPU نزدیک 70 درصد در هر دو تکنولوژی VMFS و RDM بهبود یافته است.

هزینه عملیات CPU برای خواندن ترتیبی 4K با کش سایزهای متفاوت (نمودار پایینتر عملکرد بهتر را نشان می دهد).