آموزش، مشاوره و پشتیبانی دیتابیس اوراکل

آرایه ۲ بعدی

یک آرایه ۲ بعدی

۱۰ طبقه داره هر طبقه ۱۲ واحده

طبقه اندیسش از ۰ شروع میشه

واحدها هم از ۰ شروع میشن

 

۲۸ شهریور ۹۳ ، ۱۷:۳۵
مهدی غفاری

علامت آرایه

یک متغیری داریم به نام numbers از نوع int که آرایه‌اس

آرایه شبیه یک ساختمونه که از طبقه ۰ شروع میشه تا طبقه ۶

int cordinate[][] = new int[10][12];
cordinate [2][3] = 7;
System.out.print(cordinate[2][3]); 
۲۸ شهریور ۹۳ ، ۱۷:۳۴
مهدی غفاری

ساختار آرایه

int [] numbers  = new int [7] ;

numbers [0] = 2 ;

numbers [1] = 27 ;

numbers [2] = 20 ;

System.out.print ( numbers [2] );

۲۸ شهریور ۹۳ ، ۱۷:۳۴
مهدی غفاری

ساختار for

ساختار for

public static void main (String [] arg)

{

for (int i=0;i<10;i++)

{

System.out.print(i);

}

{

۲۸ شهریور ۹۳ ، ۱۷:۳۳
مهدی غفاری

حلقه do ... while

ساختار حلقه تکرار do ... while  

فرقش با ساختار while  اینه که: ساختار do - while حداقل ۱ بار بدنه while  اجرا میشه

public static void main (String [] arg  )

}

int num ;

num = 0 ;

do

}

System.out.print( "*" );

num ++ ;

{

while ( num < 5 );

{

۲۸ شهریور ۹۳ ، ۱۷:۳۳
مهدی غفاری

حلقه while

حلقه while

اگر شرط حلقه درست باشد وارد حلقه شده و دستور درون حلقه اجرا میشود و تا زمانی که شرط درون دستورwhile  درست باشد حلقه، تکرار میشود. اگر ما بخواهیم بیش از یک دستور را تکرار کنیم باید آن را در درون یک بلاک قرار دهیم. مثال :

public static void main (String [] arg)

{

int num ;

num = 0 ;

while ( num < 5 )

}

System.out.print( "*" );

num ++ ;

{

{

۲۸ شهریور ۹۳ ، ۱۷:۳۳
مهدی غفاری

ساختار switch

ساختار switch

int day =1;

switch ( day )

{

case 1 :

System.out.print ("شنبه");

break;

case 2 :

System.out.print ("یکشنبه");

break;

case 3 :

System.out.print ("دوشنبه");

break;

case 4 :

System.out.print ("سه شنبه");

break;

case 5 :

System.out.print ("چهار شنبه");

break;

case 6 :

System.out.print ("پنج شنبه");

break;

case 7 :

System.out.print ("جمعه");

break;

default :

System.out.print("عدد وارده برای تعیین روز اشتباه است !");

}

}

۲۸ شهریور ۹۳ ، ۱۷:۳۲
مهدی غفاری

ساختار if و else

ساختار if

 

if ( Num  == 2 )

}

System.out.print ("Number is two");

{

 

ساختار if و else

if ( Num  == 2 )

{

System.out.print ("Number is two");

}

else

{

System.out.print ("Number is not two");

}

۲۸ شهریور ۹۳ ، ۱۷:۳۲
مهدی غفاری

تقدم عملگرها

داخلی‌ترین پرانتز به همه اولویت داره

۲۸ شهریور ۹۳ ، ۱۷:۳۲
مهدی غفاری

عملگرهای انتسابی

=- : برای عمل تفریق                                                                 Num -= 2 ;  ==> Num = Num - 2 ;

=* : برای عمل ضرب                                                                Num *= 2 ;  ==> Num = Num * 2 ;

=/ :  برای عمل تقسیم                                                              Num /= 2 ;  ==> Num = Num / 2 ;

=% : برای عمل  باقیمانده                                                      Num %= 2 ;  ==> Num = Num % 2 ;

البته عملگرهای دیگری نیز برای عملیاتهای منطقی مانند =& وجود دارد که در اینجا به آنها اشاره نمیکنیم.

۲۸ شهریور ۹۳ ، ۱۷:۳۲
مهدی غفاری