برای راه‌اندازی سناریوی تست من یک اسکیما با تعدادی جدول میسازم:

DROP USER TEST_UNIDIRECTIONALGGS CASCADE;
CREATE USER TEST_UNIDIRECTIONALGGS
IDENTIFIED BY <password>
DEFAULT TABLESPACE USERS
TEMPORARY TABLESPACE TEMP
PROFILE DEFAULT
ACCOUNT UNLOCK;
-- 2 Roles for TEST_UNIDIRECTIONALGGS
GRANT CONNECT TO TEST_UNIDIRECTIONALGGS;
GRANT DBA TO TEST_UNIDIRECTIONALGGS;
ALTER USER TEST_UNIDIRECTIONALGGS DEFAULT ROLE ALL;
-- 2 System Privileges for TEST_UNIDIRECTIONALGGS
GRANT CREATE SESSION TO TEST_UNIDIRECTIONALGGS;
GRANT UNLIMITED TABLESPACE TO TEST_UNIDIRECTIONALGGS;
-- 1 Tablespace Quota for TEST_UNIDIRECTIONALGGS
ALTER USER TEST_UNIDIRECTIONALGGS QUOTA UNLIMITED ON USERS;

حالا یک جدول برای کارهای تستمون میسازم:

DROP TABLE TEST_UNIDIRECTIONALGGS.TEST1 CASCADE CONSTRAINTS;
CREATE TABLE TEST_UNIDIRECTIONALGGS.TEST_GGS_1
(
ID NUMBER,
FNAME VARCHAR2(20 BYTE)
)
TABLESPACE USERS
PCTUSED 0
PCTFREE 10
INITRANS 1
MAXTRANS 255
STORAGE (
PCTINCREASE 0
BUFFER_POOL DEFAULT
)
LOGGING
NOCOMPRESS
NOCACHE
MONITORING;

و همچنین یک جدول دیگه با PK میسازم که تاثیر suplemntal log اش رو ببینم

ALTER TABLE TEST_UNIDIRECTIONALGGS.TEST_GGS_2
DROP PRIMARY KEY CASCADE;

DROP TABLE TEST_UNIDIRECTIONALGGS.TEST_GGS_2 CASCADE CONSTRAINTS;
CREATE TABLE TEST_UNIDIRECTIONALGGS.TEST_GGS_2
(
ID NUMBER,
PERSONAL_ID VARCHAR2(100 BYTE),
FULL_NAME VARCHAR2(200 BYTE)
)
TABLESPACE USERS
PCTUSED 0
PCTFREE 10
INITRANS 1
MAXTRANS 255
STORAGE (
PCTINCREASE 0
BUFFER_POOL DEFAULT
)
LOGGING
NOCOMPRESS
NOCACHE
MONITORING;

CREATE UNIQUE INDEX TEST_UNIDIRECTIONALGGS.TEST_GGS_PK ON TEST_UNIDIRECTIONALGGS.TEST_GGS_2
(ID)
LOGGING
TABLESPACE USERS
PCTFREE 10
INITRANS 2
MAXTRANS 255
STORAGE (
PCTINCREASE 0
BUFFER_POOL DEFAULT
);
ALTER TABLE TEST_UNIDIRECTIONALGGS.TEST_GGS_2 ADD (
CONSTRAINT TEST_GGS_PK
PRIMARY KEY
(ID)
USING INDEX TEST_UNIDIRECTIONALGGS.TEST_GGS_PK
ENABLE VALIDATE);

سناریوی من انتقال تمام دیتای این ۲ جدول به دیتابیس مقصدم همراه با آبجکتهای جدید ایجاد شده در اسکیمای مورد نظر هستش. برای پیاده‌سازی این سناریو Unidirectional (یکطرفه) من نیاز دارم ۲ تا سرویس در مبدا راه‌اندازی کنم در سمت مبدا باید عملیات Extract انجام بشه و بعد Pump‌ اتفاق بیافته و در مست مقصد باید یک‌سرویس replicat راه‌اندازی بشه پس MGR ما در سمت مبدا باید ۲ تا سرویس رو مدیریت کنه

چک کردن وضعیت سرویسها

همیشه اولین کار چک کردن وضعیت سرویسها از طریق MGR هستش:

GGSCI (lx-02-oracle) 1> info all

Program Status Group Lag at Chkpt Time Since Chkpt

MANAGER STOPPED

برای استارت کردن سرویس MGR از دستور زیر استفاده می‌کنیم:

GGSCI (lx-02-oracle) 2> start mgr
Manager started.
GGSCI (lx-02-oracle) 3> info all

Program Status Group Lag at Chkpt Time Since Chkpt
MANAGER RUNNING