بعد از پیکربندی دیتاگارد یکی از مسائل مهم راه‌اندازی سرویس بروکر است. نحوه پیکربندی این سرویس رو در ادامه باهم خواهیم دید.

مثال پیکربندی دیتابیس

db_unique_name در دیتابیس اصلی: tehran

db_unique_name در دیتابیس دیتاگارد: yazd

نیازمندی‌های قبل از پیکربندی

استارت پروسس Dataguard broker DMON در دیتابیس اصلی (primary) و دیتاگارد (standby)

SQL> alter system set dg_broker_start=true sid='*'; 

 

اتصال به DGMGRL

اینکار از طریق کاربر oracle سیستم‌عامل

$dgmgrl 
DGMGRL>connect sysdg
password: *****
$dgmgrl /
DGMGRL>

ساخت پیکربندی

DGMGRL> CREATE CONFIGURATION '<configuration name>' AS PRIMARY DATABASE IS '<primary db_unique_name>' CONNECT IDENTIFIER IS <primary tns connect string>;
ex,
DGMGRL> CREATE CONFIGURATION 'broker-12c' AS PRIMARY DATABASE IS 'tehran' CONNECT IDENTIFIER IS tehran-tns;

چک کردن پیکربندی

DGMGRL> show configuration

Configuration - broker-12c
Protection Mode: MaxPerformance
Members:
tehran - Primary database

Fast-Start Failover: DISABLED

Configuration Status:
DISABLED

اضافه کردن سرور دیتاگارد

DGMGRL> add database <standby db_unique_name> as connect identifier is <standby connect string>;
ex,
DGMGRL> add database yazd as connect identifier is yazd-tns;

چک کردن پیکربندی

DGMGRL> show configuration;

Configuration - 12c

  Protection Mode: MaxPerformance
  Databases:
  tehran  - Primary database
    yazd - Physical standby database

Fast-Start Failover: DISABLED

Configuration Status:
DISABLED

فعالسازی پیکربندی

DGMGRL> enable configuration;

جزییات پیکربندی دیتاگارد در فایلهای باینری زیر ذخیره می‌شود:

SQL> show parameter config

NAME                                 TYPE        VALUE
------------------------------------ ----------- ------------------------------
dg_broker_config_file1               string      /u01/app/oracle/product/12.1.0
                                                 /dbhome_1/dbs/dr1tehran.dat
dg_broker_config_file2               string      /u01/app/oracle/product/12.1.0
                                                 /dbhome_1/dbs/dr2yazd.dat

منابع:

https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/12.2/dgbkr/index.html